فاجعۀ تصحیح نقد و بررسی کتاب گلشن بلاغت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72544

چکیده

گلشن بلاغت مجموعه‌ای از نامه‌ها و منشآت عبدالوهاب معموری، سخندان و ادیب سدۀ دهم و یازدهم هجری است. تاکنون از این مجموعه دو نسخه شناسایی شده که نیلوفر محمّدی بر پایۀ آن‌ها تصحیحی منتشر کرده است. این چاپ نمونه‌ای آشکار از فاجعۀ تصحیح در سالیان اخیر است. بدخوانی‌های عجیب، تحریف‌ها و تصحیف‌های غریب، نادیده انگاشتن موازین تصحیح علمی و انتقادی از اشکالات عمدۀ اثر حاضر است که ضرورت تصحیح مجدد این کتاب را به وضوح نشان می‌دهد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها