نقدی بر تمدن‌پژوهی غرب با نگاهی به کتاب «سهم اسلام در تمدن بشری»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72186

چکیده

اسلام در دوران حیات خود فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده و در این میان عصر طلایی و تمدن بی‌بدیل آن در دوره‌ای طولانی، بسیاری را بر آن داشت تا به مطالعه و پژوهش در زوایای مختلف آن پرداخته، به تبیین و استخراج مؤلفه‌های الگوی تمدنی اسلام در آن دوران برآیند. برخی از تمدن‌پژوهان غربی در دنبالۀ شناخت خود از اسلام، به این دوران نگاهی ویژه داشته، بر این باورند که این الگوی بی‌نظیر می‌تواند بازسازی، تقویت و احیاء شده، بشر امروز و دنیای فردا را به جایگاهی ویژه برساند. در نوشتار پیش‌رو، کتاب سهم اسلام در تمدن بشری نوشتة استن‌وود کاب، که گذری است به عصر طلایی مسلمانان و تأثیر شگرف و گستردة اسلام بر تمدن جهانی، به نقد و نظر گذاشته شده، به مواردی چون؛ مقایسۀ عصر روشنگری و انقلاب صنعتی اروپا با عصر طلایی مسلمانان و دوران رنسانس اسلامی، عناصر سازندۀ تمدن با توجه به الگوی تمدنی اسلام، اثر غیرعرب بر پیشرفت تمدن اسلامی و لزوم احیای مجدد تمدن اسلامی اشاره می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها