«صوفی نَپَسَنْدَنْد که خَمّار نَباشَد» (واژۀ «خَمّار» دَر نیمْ‌بیْتی از سَعْدیِ شیرازی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72180

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد معنای واژه « خَمّار » را در مصرع « صوفی نَپَسَنْدَنْد که خَمّار نَباشَد » بررسی کند. وی در راستای این هدف، دیدگاه برخی از شارحان اشعار سعدی را پیرامون واژه «خمار» و معنای مصرع، بیان می دارد و در ادامه، به بیان دیدگاه خود می پردازد
 
 

کلیدواژه‌ها