کلباغورس (مختصری در لزوم تحقیق در احوال یک فرقۀ هندی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72174

چکیده

در میان عقاید و آداب کلبیان یونانی و پاشُپتیان از فرق شیوایی هند مشترکاتی قابل توجه است که محققان از آنها یاد کرده‌اند. گاهی می‌توان مانند این عقاید و آداب را در بین ملامتیان نیز یافت. این نوشته، ضمن شرح مختصر این مشترکات، دعوتی است به تحقیق دربارهٔ تأثیر احتمالی عقاید این فرقه هندی بر ملامتیه و قلندران نخستین.
 

کلیدواژه‌ها