سروده‌های نویافتۀ پارسی در بیاض قطب قلندر کرمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72168

چکیده

بیاض شمارۀ 2854 کتابخانۀ شهید علی پاشا (استانبول – کتابخانۀ سلیمانیه) مجموعه‌ای است شاملِ مطالب منظوم و منثور که آن را قطب‌الدّین یحیی بن علاءالدّین محمود زنگی عجم قلندرکرمانی در حدود سال 786ق. تدوین و کتابت کرده است. یکی از فواید مترتّب بر این بیاض، وجود اشعار نویافته‌ای از سرایندگان پارسی‌گوی است، بویژه سروده‌هایی از شاعران معاصر جامع و کاتب بیاض که بیشتر در کرمان و شیراز می‌زیستند.

کلیدواژه‌ها