توجه به نسخه‌های خطی بایسته‌ای در تاریخ فلسفه (بررسیِ موردی مدخل‌های دنا و فخنا درباره ملا رجب علی تبریزی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70693

چکیده

فهرستواره دست‌نوشت‌های ایران (دنا) و فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا) دو مجموعه سترگ برای شناسایی نسخه‌های خطی در ایران از مؤلفان متعدد در رشته‌های گوناگون علوم هستند. یکی از فیلسوفانی که در این دو کتاب به آنها اشاره شده ملا رجب علی تبریزی است. در دنا (ویراست جدید) شش اثر و در فخنا چهار اثر به تبریزی نسبت داده شده است. مسئله اصلی این مقاله اعتبارسنجی نسبت‌هایی است که در این دو کتاب به تبریزی داده شده است. از این رو با توجه به نسخه‌ها و فهرست‌ها و کتاب‌های تراجم و تذکره سعی بر آن شده است تا این اعتبارسنجی صورت بگیرد. هدف از این مقاله از طرفی نشان دادن جایگاه نسخه‌های خطی منتسب به یک فیلسوف و از طرف دیگر اصلاح خطاهایی که است که درباره تبریزی در فهرست‌ها وارد شده است. روش این مقاله به صورت کتابخانه‌ای است. نتیجه که این مقاله به آن دست یافته این است که مدخل‌نویسان هر دو کتاب در فهرست و توضیح برای کتاب‌های تبریزی دقت لازم را به کار نبرده‌ و در بیشتر موارد به فهرست‌های دیگر اعتماد داشته‌اند. از این رو خطاهای دیگر فهرست‌ها در این دو کتاب نیز وارد شده است.
 

کلیدواژه‌ها