نمونه سؤال و جوابهای فقهی شیعیان امامی در قرن ششم هجری در ری: ابوالفتوح رازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70690

چکیده

ضمن یادداشتهای برافزوده نسخه کهنی از النهایة شیخ طوسی مورخ 554ق (کتابخانه آستان قدس رضوی، ش 49277) متن کوتاهی شامل چند پرسش فقهی درباره نیت از ابوالفتوح رازی و پاسخهای او نوشته شده است. این متن از آن رو حائز اهمیت است که تنها متن فقهی مستقلی است که از ابوالفتوح رازی سراغ داریم. همچنین جزء کهنه‌ترین متون فقه شیعی به زبان فارسی محسوب می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها