تألیف ابونصر مهدی بن احمد بن مهدی (متن کرامی به فارسی از سدة پنجم هجری)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.69684

چکیده

کتاب التّاج، اثر ابونصر مهدی بن احمد بن مهدی، متن کرامی به فارسی از قرن پنجم هجری است که در معارف و مسائل دینی، مشتمل بر 23 باب، به رشتة تألیف درآمده است. زنجیرة راویان مؤلّف کتاب، از بزرگان نحلة کلامی کرامیه، همچون عبد‌السّلام بن محمد بن هیصم (درگذشتة 442ق)، پدر مولّف، احمد بن مهدی (از اصحاب محمد بن هیصم)و... است. ظاهراً مؤلّف خراسانی بوده و در نیشابور می‌زیسته است. کتاب التاج، اطّلاعاتی دربارة برخی از رجال کرامی در اختیار می‌گذارد و از نظر ویژگیهای زبانی و دستوری نیز قابل توجّه است و واژگان و ترکیبات کهن پارسی نیز در آن به کار رفته.
 

کلیدواژه‌ها