سه نسخه دیگر از کتابخانه ربع رشیدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69594

چکیده

خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی (718ق) در مجموعه ربع رشیدی تبریز کتابخانه‌ای مُعْظَم ساخت و کتابهای متعددی بر آن وقف کرد. پیش از این ده نسخه از کتابهای ربع رشیدی شناسایی شده بود. در این مقاله سه نسخه دیگر از کتب آن کتابخانه که مهر وقف خواجه را دارند، معرفی می‌شود. این نسخه‌ها عبارتند از: 1. مجموعه سه کتاب پزشکی شامل: شرح الفصول بقراط تألیف موسی بن میمون اسرائیلی قرطبی، کتاب البول اسحاق بن سلیمان اسرائیلی، کتاب حنین بن اسحاق درباره بول (کتابخانه ملی ایران، ش 1142)؛ 2. مجموعه شش رساله فلسفی و منطقی از اثیرالدین ابهری (کتابخانه مجلس، ش 2752)؛ 3. القانون فی الطب ابن سینا.
بررسی این نسخه‌ها کتابهای مورد علاقه و اهتمام خواجه رشیدالدین فضل‌الله را مشخص می‌کند و ما را برای شناخت بهتر او یاری می‌رساند.
 

کلیدواژه‌ها