گزارشی از مطالعات مکتوب حوزه حسینی در غرب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69565

چکیده

کتابشناسی به معنای گردآوری فهرستی از نوشتارهای علمی در یک موضوع خاص، اطلاعات گسترده‌ای از سطح دانش موجود در حوزه مورد نظر را به دست می‌دهد. نویسنده در نوشتار حاضر به ارائه گزارشی از آثار علمی انگلیسی‌زبان پیرامون امام حسین (ع) که در غرب به رشته تحریر درآمده‌اند، همت گمارده است. مجموعه آثار بررسی‌شده در این پژوهش 838 داده شامل 476 عنوان مقاله، 300 عنوان کتاب و 62 عنوان پایان‌نامه دکتری و کارشناسی ارشد می‌باشد. این داده‌ها به شکل چاپی یا دیجیتالی منتشر شده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای از منابع گوناگون استخراج گردیده‌اند و نوشتار حاضر با نگاه توصیفی به بررسی جنبه محتوایی و موضوعات مطرح‌شده در منابع، واژگان کلیدی در مطالعات حوزه حسینی و شناسایی نویسندگان فعال در موضوعات مرتبط با سیدالشهدا و ... می‌پردازد.
 
 

کلیدواژه‌ها