مصحف شناسی قرآن (5) حدادی طبری آملی و کتابت قرآن در خانقاه ابوالعباس قصاب آملی در شهر آمل مورخ 687 هجری قمری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.67952

چکیده

این مقاله به معرفی نسخ های از قرآن به خط محقق م یپردازد که در سال 687 هجری در شهر آمل )شمال ایران( کتابت شده است. کاتب نسخه محمد بن ابراهیم الحدادی الطبری الآملی در انجامۀ آن نوشته است که قرآن را در خانقاه بنا شده و منتسب به صوفی معروف، ابوالعباس قصاب آملی: احمد بن محمد بن عبدالکریم طبری )زنده در قرن چهارم هجری/ دهم میادی( کتابت کرده است. این نسخه که تا یکی دو دهۀ قبل در ایران نگهداری م یشده، پس از ارائه در خانۀ حراج کریستیز )لندن، 6 ا کتبر 2009 (، ا کنون به موزۀ هنر اسامی )دوحه، قطر( انتقال یافته است.

کلیدواژه‌ها