درگذشتگان

نوع مقاله : پژوهشی

10.22081/jap.2019.67560

چکیده

سید محمد مرتضوی شاهرودی، شیخ قربانعلی محقق ترکمانی کابلی، سید محمد تقی نقوی قائنی، جعفر هلالی، سید عبدالله نوربخش اصفهانی،  سید محمد علی فضل الله، محمدآصف محسنی قندهاری، شیخ حسین حقانی زنجانی، سید محمدرضا خرسان، شیخ حسین مؤمن شیرازی، سید رضا حسینی مرندی، سید علیرضا دستمالچی حائری، سید سجاد حججی، محمدباقر نظام، سید میراحمدی تقوی مقدم، شیخ عباس رحیمی نجف آبادی، یحیی بونر علوی