الا ای آهوی وحشی کجایی؟! نقدی بر کتاب «آهوی وحشیِ » دکتر غلامعلی حدّاد عادل، هشت مقاله دربارۀ حافظ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.67550

چکیده

تاز هترین کتاب دکتر غلامعلی حدّاد عادل دربارۀ حافظ به نام «آهوی وحشی » برگرفته از یکی از مثنوی های سرودۀ خواجۀ شیراز است. این کتاب هشت مقاله در باب حاف ظشناسی است و به مباحثی در رابطه با عشق حافظ و ش بزنده داری ها و سحرخیزی های وی، معنای واژ گانی و عرفانی و اجتماعی رند و مطالبی در باب پیوند و انس با قرآن، یادداشت هایی بر دیوان حافظ از نظر ارتباط شعر او با شعرای پیشین و گاهی ترجیح ضبطی بر ضبط دیگر، بهرۀ نثر فارسی از شعر و در نهایت بررسی مثنوی «آهوی وحشی » از نظر معنا،
ترتیب ابیات و نسخه شن اسی، م یپردازد. در این مقاله پیشنهادهایی دربارۀ برخی نظریات و دریافت های آقای حدّاد عادل آورده شده است.

کلیدواژه‌ها