تصحیحی علمی - انتقادی از یک منظومۀ پهلوانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.67548

چکیده

شهریارنامه یکی از منظومه های پهلوانیِ بلند دربارۀ نبیرۀ رستم است. این منظومه پی شتر دو بار به صورت ناقص ) 925 و 5175 بیت( به همّت مرحومان استاد همایی و دکتر بیگدلی چاپ شده، امّا تصحیح تازۀ آن دارای دوازده هزار و شصت و نه بیت است و بر اساس سه نسخه با مقدمّه و تعلیقات مفصّل و فهرست های راهنما منتشر شده است. در این مقاله
ضمن معرّفیِ این چاپ، پیشنهادها و پرس شهایی دربارۀ بعضی مواردِ مقدّمه و تعلیقات و ضب طهای متن طرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها