اوراق پریشان 10

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2018.66308

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب نهمین سلسله انتشارات با عنوان اوراق پریشان، چندین مسئله را مطرح کرده است که بدین شرح اند:
- تکرار قافیه در حافظ
- حافظِ شهریار
- بدین ترانه
- آدمی در فرهنگ جامع زبان فارسی
- این اشعار از حافظ نیست

کلیدواژه‌ها