پابرگ (13)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2018.66055

چکیده

نوشتار حاضر، سیزدهمین شماره از سلسله انتشاراتی است که بر یافته های تاریخ ادبیاتی، متن شناسی و نسخه شناسی تمرکز دارد. برخی از منابع معرفی شده و مطالب مطروحه در این شماره به شرح ذیل است: 
•اشارات التفسیر فی بشارات التذکیر، تفسیر کهن فارسی مورخ 694 ق. در دارالکتب قاهره
•کتاب فی الشواهد النحویه به فارسی مورخ 548 ق.
•دستنویس دیوان خاقانی، نسخه صادق انصاری در کتابخانه مرعشی
•جایگاه دستنویس دیوان عطار، 306 سنا )مهدی بیانی سابق( در مطالعات  عطارشناسی
•شیخ سعدی شیرازی کاتب، از اوایل سده هشتم هجری
•چند کاتب تستری که در سده هشتم هجری نسخه های فارسی کتاب کرده اند.
•دستنویس هایی فارسی از حلب
•دیوان سلمان ساوجی، به خط معروف بغدادی
•محمد بن حاجی حسن بن سلغرشاه، خوشنویس سده نهم هجری ابیاتی از حسین دانش اصفهانی

کلیدواژه‌ها