کتا بشناسی انتقادی اوراد سیدعلی همدانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نسخ متعددی از اوراد فتحیۀ سید علی همدانی و شروح و گزیده های آن در ایران وجود دارد که محققان فقط یک نسخۀ اوراد فتحیه ، دو نسخۀ رساله الاوراد و یک نسخۀ اسناد اوراد فتحیه اشاره کرده اند، در حالی که تا کنون، سه نسخه از اوراد فتحیه ، پنج نسخه از رساله الاوراد ، پنج نسخه از شرح جعفری، چهار نسخه از شروح دیگر اوراد فتحیه ، چهار نسخه از گزیدۀ اوراد فتحیه و هفت نسخۀ ناشناس دیگر از اوراد سید شناسایی شده که مجموعاً 28 نسخه است. نویسنده پس از مطالعۀ منابع مرتبط با آثار سید و بررسی فهرس تهای نسخ خطی تا جایی که در توان او بود، نسخ شناسایی شده را مطالعه و محتوای آنها را سنجید و پس از طبق هبندی و معرفی تمامی نسخ ب هدس تآمده، به نقد و تحلیل انتقادی فهرس تها و سخنان فهرست نویسان دربارۀ آن نسخ پرداخت. برخی از فهرس تنویسان دو نسخۀ رساله الاوراد ، سه نسخۀ شروح اوراد فتحیه و یک نسخۀ گزیدۀ اوراد فتحیه را اوراد فتحیه سید علی و دو نسخۀ ناشناس را شرح جعفری قلمداد کرده اند. معرفی 28 نسخۀ نویافته از اوراد سید علی و شروح و گزید ههای آن، گامی است برای دیگر محققان تا با همتی والا تصحیح و چاپ
انتقادی اوراد سید علی و شروح و گزید ههای آن را سرلوحۀ کار خود قرار دهند. دستاورد این مقاله سعی دارد تا ضرورت تدوین کتا بشناسی انتقادی و ب هروز تمام آثار سید علی را به محققان گوشزد کند تا به واسطۀ آن، مخاطبان آ گاهی تازه و بیشتری دربارۀ این عالم و عارف نامدار و آثار او به دست آورند.

کلیدواژه‌ها