نگاهی به کتاب نوانتشارِ یوزِف فان ا س در باب کتاب های مِلل و نِحل نگاشتیِ اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

متنی که در پی م یآید ترجمۀ فارسی نوشتاری است کتابگزارانه از پروفسور ویلفرد مادلونگ دربارۀ کتابی نوانتشار از پروفسور یوزف فان اس با عنوان «یکی و دیگر ]یعنی: خدا و همۀ اندیش ههای انسان در باب او [: ملاحَظاتی در باب کتابهای مِلَل و نِحَل نگاشتی اسامی ». مادلونگ در این مقالۀ کوتاه ضمن ارائۀ ارزیابی کلّی خود از کتاب فان اس، به مهمترین اختلاف نظرهای خود با او در باب مسائل مهمّ و وقایع سرنوش تساز و جنجا لبرانگیز صدر اسام نظیر مسألۀ جانشینی پیامبر )ص( و غصب خلافت و کشته شدن عثمان و اختلافات شیعیان و سنّیان در این مسائل اشاره می کند. پاره ای از دیدگا ههای همدلانۀ او با نظرگاه های شیعه در باب مسائل یادشده، از حیث ابراز آنها از سوی موّرخ و پژوهشگری ب یطرف که نگاهی بیرونی به دو مذهب شیعه و اهل سنّت دارد بسیار حائز اهمّیّت و شایان توجّه است.

کلیدواژه‌ها