وقتی مترجم کیهان را بر ذهن نیگل آوار میکند نقد و بررسی ترجمه کتاب ذهن و کیهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

تامـس نیـگل در اثـر اخیـر خـود بـا نـام اختصـاری ذهـن و کیهـان، تـاش میکنـد بـا توجـه بـه سـه مقولـه آ گاهـی، شـناخت و ارزش، در برابـر هرگونـه تفسـیر طبیعتگرایانـه از ایـن امـور بایسـتد و تفسـیر مـادی انـگاری داروینیـان از آنهـا را انـکار کنـد. کتـاب مذکـور را بایـد در ادامـه سـیر فکـری نیـگل دانسـت کـه در طـول سـالها فعالیـت علمـی خـود همـواره تـاش کـرده بـا هرگونـه رویکـرد طبیعتگرایانـه مرسـوم از امـور غیـر فیزیکـی مخالفـت نمایـد. نویسـنده در نوشـتار پیـش رو، میکوشـد ترجمـه ایـن اثـر را کـه توسـط جـواد حیـدری صـورت گرفتــه و در ســال 1392توســط نشــر نــگاه معاصــر بــه چــاپ رســیده، در بوتــه نقــد و بررســی
قــرار دهــد. وی در راســتای ایــن هــدف، بــا ارائــه شــاهد مثالهایــی از متــن ترجمهشــده و اشـکالات مترجـم، ترجمـه پیشـنهادی خـود را ارائـه میدهـد. همچنیـن بـا اشـاره بـه برخـی کلمــات و شــبه جما تــی کــه اشــتباه ترجمــه شــده و ترجمــه نشــدهاند، برخــی اشــکالات ویرایشـی و نثـر فارسـی را متذکـر میشـود


کلیدواژه‌ها