قلم انداز 9: یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

از جملــه محاســن کتــاب امثــال و حکــم اســتاد دهخــدا، ترجمــه هایــی اســت کـه ایشـان از جمـات منثـور و منظـوم ارائـه کـرده انـد. یکـی از برجسـته تریـن ویژگـی هـای ترجمـه هـای دهخـدا، کهـن گرایـی و سـره گرایـی اسـت؛ بـه گونـه ای کـه گاهـی خواننـدگان متوســط ممکــن اســت ترجمــه هــا را درســت متوجــه نشــوند. نویســنده در ضمــن چندیــن یادداشــت، مــی کوشــد ترجمــه هــای دهخــدا را از لابــای امثــال و حکــم بیــرون کشــیده و همـراه اعـراب گـذاری و ویرایـش عبـارات عربـی و فارسـی ارائـه نمایـد. نگارنـده در شـماره پیشـین مجلـه آینـه پژوهـش، در قالـب سلسـله یادداشـت هایـی پیرامـون تاریـخ، فرهنـگ و ادبیـات، بخشـی از ترجمـه هـای اسـتاد دهخـدا (از الـف-خ) را بـه رشـته تحریـر درآورد. در یادداشـت پیـش رو بـه دنبالـه همـان مطلـب، شـمار دیگـری از ترجمـه هـای ایشـان در کتـاب امثـال و حکـم را ارائـه مـی دهـد

کلیدواژه‌ها