اوراق پریشان (9)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب نهمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان اوراق پریشـان، چندیـن مسـئله را مطـرح کـرده اسـت کـه بدیـن شـرح انـد:
شــعری از ملازمانــی شــاعر معاصــر شــاه عبــاس کــه بــه اشــتباه بــه فردوســی نســبت داده شــده اســت.
مطلبـی پیرامـون صفحـه آخـر تصحیـح مرحـوم حبیـب یغمایـی از سـفینه ای کهـن بـه نـام «نمونـه نظـم و نثـر فارسـی»
یک رباعی نویافته از مجمع الرباعیات تصحیح بیت:
«بــر ســر خشــم اســت هنــوز آن حریــف
یــا ســخنی مــیرود انــدر رضــا» از ســعدی
«آیا» در شعر حافظ و سعدی و سمک عیار
اشتباهات تایپی دیوان حافظ چاپ اساطیر
شرح دیوان حافظ از مرحوم شریعت


کلیدواژه‌ها