سه دستخط جدید از شهید ثانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

از زی نالدین بن علی عاملی معروف به شهید ثانی ) 911 - 965 ق( عالم مشهور شیعی دستخطهای متعددی در دست است. در این مقاله ضمن بررسی دستخطهای شناخت هشده او از جنبه های مختلف، سه دستخط تازه یاب شهید موجود در گنجینه نسخ ههای خطی کتابخانه ملی ایران به تفصیل معرفی شده است: 1. مجموعه چهار رساله از آثار دوانی و ما داود هروی کتابت شده به خط شهید ثانی در 942 ق )ش 20080 (. 2. اجازه ای از او به محمد بن جمال الدین احمد مشهور به ولی در رجب 957 ق )ش 37270 (. 3. پیشنویس کتابش الفوائد الفوائد لشرح الرسالة النفلیة در 955 ق )ش 39136 (. همچنین به اطلاعاتی تکمیلی درباره نسخه الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )ش 20172 ( اشاره شده که به خط شا گرد شهید نوشته شده و انهایی به خط او دارد.

کلیدواژه‌ها