اوراق پریشان 8

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده:نویسنده در نوشتار حاضر در قالب هشتمین سلسله انتشارات با عنوان اوراق پریشان، چندین مسئله را مطرح کرده است که بدین شرح اند:
- نکته ای در باب حکایت پنجم گلستان سعدی )باب عشق و جوانی(
- نکته ای کوتاه پیرامون کتاب سلیم نیساری در زمینه گزارش غزل های حافظ شیرازی
- اصلاح غلط رایج در غزل منسوب به حافظ
- مداقه ای کوتاه بر کتاب حافظ دل ها به قلم محمدمهدی فولادوند در حوزه حافظ پژوهی
- رسم الخط نادرست بیتی از حافظ.

کلیدواژه‌ها