نگرشی بر نگارش های کلامی 9: مسائل المُرتَضی و مشکلات آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسائل المرتضی مجموعه ای است از رسائل و مسائل پرا کندۀ دانشمند بزرگ شیعی، شریف مرَتضی، در زمین ههای فقه و اصول و کلام و ادبیات که بر دست وفقان خضیر محسن الکعبی تصحیح شده و در سال 1422 ه .ق. در بیروت به چاپ رسیده است. در نوشتار حاضر، پس از اشاره به پاره ای از ویژگ یهای نسخۀ اساسِ این تصحیح، نادرست یهای چندگونه و کاست یهای چندگانۀ ویراست کعبی از آن نشان داده شده است. اشکالات پر شمار و گونه گون این ویراست، گویای آن است که متن عرضه شده از مسائل و رسائل شریف مرَتضی، نا استوار و نا معتمد، و ازای نرو، فاقد اعتبار لازم برای استناد و ارجاع است.

کلیدواژه‌ها