اوراق پریشان 7 در کنار «پیر پرنیان اندیش »

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیر پرنیان اندیش کتابی است که در سال ١٣٩١ منتشر شد و هوشنگ ابتهاج در دهه نهم از عمر خود، خاطراتش را در گفتگو با میاد عظیمی و عاطفه طیه در آن عنوان کرد. نویسنده در نوشتار حاضر بعضی ملاحظات در حواشی کتاب مذکور بیان کرده است و در پایان نوشتار برخی یافت هها و نکات را درباره برخی مباحث ادبی آورده است.

کلیدواژه‌ها