قلم انداز 7: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ «به یاد ادیب و مترجم گرانمایه، مجتبی عبدا للهنژاد »

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نگارنده در نوشتار پیش رو در قالب سلسله یادداشت هایی پیرامون تاریخ، فرهنگ و ادبیات، مقوله های ذیل را به اختصار اظهار می دارد:
- برخی از نوابغ جوانمرگ
- دو نمونه انتساب اشتباه به آیه قرآن
- سخن جالب غزالی درباره «رسن بازی و مزد مطرب و شاعر هجوگو و ...
- دو نکته درباره بیت «تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم »
- حاضر نشدن کسی بر جنازه ابو عبیده معمر بن مثنی
- حبسیات عدی بن زید
- و ...
- بیان چند نمونه از شعر کهن عربی و فارسی در خصوص آزمودن برندگی شمشیر از
طریق ضربه زدن به سگ.

کلیدواژه‌ها