گذری اجمالی بر احوال و اندیشه های ابوالعلاء معری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر بر اساس مندرجات معجم الادباء یاقوت حموی و نیز جلد سوم من تاریخ الادب العربی طه حسین، گذری اجمالی بر احوال و اندیشه های ابوالعاء معری دارد.

کلیدواژه‌ها