مُرغِ ایوانِ سَعدیِ شیراز گلِستان ُبازخوانیِ تعبیری از یک حِکاَیتِ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر به ارائه تعریفی از «مرغ ایوان » در عبارت «مرغ ایوان ز هول او بپرید » در یکی از حکایات گلستان سعدی می پردازد. به زعم وی، منظور سعدی از «مرغ ایوان »، نقش مرغ است که بر ایوان، نقاشی یا گچبری کرده باشند.

کلیدواژه‌ها