پارسایِ کنارِ دریا... وا کاویِ إشاَرتی باریک در حِکاَیتی از گلِستانِ سَعدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

حکایت سیزدهم دومین باب گلستان سعدی بابی در اخاق درویشان است. نویسنده در نوشتار حاضر مقصود شیخ شیراز از قید کنار دریا در این حکایت را مورد مداقه و وا کاوی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها