نگرشی بر نگارش های کلامی (7) أعلام الطَرائقِ ابن شَهرآشوب، کتابی نفیس در اصطلاح نامه نگاریِ اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

أعامُ الطرائِق فی الحُدود و الحقائِق از جمله آثار پرارج بن شَهرآشوب سَرَوی مازندرانی است که در باب
تعریف و توضیح اصطلاحات علوم مختلف، از جمله علم کلام، به نگارش درآمده است. در این نوشتار به وجوه
گونه گون اهمیت این کتاب و به ویژه جنب ههای کلامی آن پرداخته شده است. بررسی این اثر نشان م یدهد که أعام
الطرائق هم به لحاظ گستردگی و تنوع اصطلاحاتِ موضوعات و علوم مختلف و هم از حیث شمار اصطلاحاتِ
شرح شده در هر موضوع و هم از جهت میزانِ توضیحات ارائ هشده برای هر واژه، در بین آثار مشابهِ موجود در این زمینه
ک منظیر است. وسعت و غنای مطالب مطرح شده در این کتاب نیز حکایت از سعۀ اطلاعاتی و دامنۀ مطالعاتی ابن
شهرآشوب دارد. أعام الطرائق یک اصطلا حنامۀ صرف نیست؛ بلکه دائر ةالمعارفی است پر نکته و مأخذی غنی از
مطالب ناب و کمیاب. این کتاب همچنین منبعی ارزشمند برای آشنایی با دیدگا هها و آراء ابن شهرآشوب در زمینۀ
مسائل طبیعی و کلامی به شمار م یآید.

کلیدواژه‌ها