یادداشت هایی درباره تاریخ بغداد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر، به ارائه دو یادداشت پیرامون تاریخ بغداد اقدام نموده است و بررسی های تازه درباره مطالبی در تاریخ بغداد دست یازیده است.

کلیدواژه‌ها