تازه های نگارش و نشر: شاه و دربار در ایران باستان؛ جشن نامۀ دکتر کورش صفوی؛ نشریات ویژه زنان سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر؛ تاریخ شفاهی و جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر ایران؛ تغییرات اجتماعی در ایران از نگاه مورخان پار سینویس بلعمی تا جوینی؛