حاشیه ها بر و خاطره ها از سفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر، خاطرات خود را از کتاب سفرنامه ابن بطوطه و ناشر آن (نشر کارنامه) و آقای محمد زهرایی (مدیر نشر کارنامه) بیان می دارد. همچنین برخی از نقدهای وارد به متن سفرنامه ابن بطوطه، تصحیح محمد علی موحد را در نوشته می‌آورد.

کلیدواژه‌ها