از منزوی تا منزوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب «از عشق تا عشق» گفتگوی شش ماهه و ناتمام ابراهیم اسماعیلی اراضی با شاعر نامدار، حسین منزوی در سال پایانی زندگی وی است. در این جستار، نویسنده به نقد و بررسی کتاب مذکور از دید روش کار و محتوا پرداخته است. در این راستا، نخست، چندین کاستی در کتاب و نیز لغزش های چاپی و نمایه آن را متذکر می شود. در ادامه، گلچینی از برخی نکته های برجسته و تازه ای را که از این گفتگو به دست آمده تشریح می نماید. در نهایت، چکیده دید و داوری منزوی درباره چند شاعر معاصر را بیان می دارد.

کلیدواژه‌ها