کتاب التعلیق مقری نیشابوری در کلام و بحثی درباره الملخص و الذخیره تألیف شریف مرتضی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

درباره کتاب الذخیرة شریف مرتضی و نسبت آن با کتاب الملخص تاکنون محققان مختلفی ابراز نظر کرده‌اند. پروفسور زابینه اشمیتکه در مقاله‌ای که اخیراً دربارۀ نسخه کهنسال کتاب الذخیرة موجود در کتابخانه سنت پترزبورگ نگاشته، در این‌باره بحث کرده است. نویسنده در نوشتار حاضر نخست، برخی از مواردی را که زابینه اشمیتکه در بحت خود بدان رسیده، تبیین نموده است. در ادامه می کوشد با ذکر چند نکته اضافی در مقام تأیید تحقیقات او، تفسیری از ماهیت و سبب ارتباط این دو کتاب بدست دهد.

کلیدواژه‌ها