فهرستواره پایان نامه های انسان در قرآن و حدیث

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در مأخذشناسی حاضر، به معرفی و ارائه مشخصات کتابشناختی 256 پایان نامه می پردازد که به نوعی دربرگیرنده حیات دنیوی و اخروی، نیازهای مادی و معنوی و عناصر جسمی و معنوی انسان از منظر قرآن یا حدیث می باشند.

کلیدواژه‌ها