تاریخ مکتوم: فتح بابی در تاریخ مشروطه؟!

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب «تاریخ مکتوم» اثر مقداد نبوی رضوی، حاصل یک کار پژوهشی در حوزه مشروطیت است که تاریخ بروز انقلاب مشروطه ایران را بر محور و مدار مسلک بابی گری یا ازلی تفسیر و تبیین کرده است. نویسنده در مقاله حاضر، رویکرد حاکم بر کتاب مذکور را در بوته نقد و بررسی قرار می دهد. وی پیش از پرداختن به نقد کتاب، نخست مقدمه تفصیلی کتاب با عنوان «مقدمه ای تاریخی» و فصل های آن را معرفی می نماید.

کلیدواژه‌ها