نکته نکته از تاریخ بغداد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر جملاتی را از کتاب تاریخ بغداد برگزیده و ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها