نسخه خوانی (2)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر متن چند نسخه در زمینه های مختلف را مورد بازخوانی قرار داده است. برخی از این متون بدین شرح اند:
- متنی از قرن یازدهم از زبان طلبه ای که از مدرسه بیرونش کرده اند .
- خبر محاصره مشهد در سال 1265 در انجامه کتاب سرورالعارفین
- یادداشتی درباره وضع دانش نجوم در دوره تیموری
- ماده تاریخ های سلطنت سلاطین صفوی و .. .
- اشاره به زمان چند واقعه تاریخی در دوره اخیر صفوی
- تاریخ ولادت، جلوس و درگذشت برخی از شاهان صفوی و ...

کلیدواژه‌ها