نویسنده = سعیده سلطانی مقدم
گزارش اخبار نجف

دوره 27، شماره 159، مرداد و شهریور 1395، صفحه 91-96

سعیده سلطانی مقدم


تازه های نگارش و نشر: قاموس المعارف، حماسه حسینی در گستره ادبیات تطبیقی، ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان، سفرنامه عتبات هند و حج، رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن

دوره 26، شماره 153، مرداد و شهریور 1394، صفحه 91-102

گروهی از نویسندگان؛ صغری سلمانی نژاد مهرآبادی؛ نیره خداداد شهری؛ سجاد جعفری؛ اباذر نصر اصفهانی؛ سعیده سلطانی مقدم