دوره و شماره: دوره 20، 116-117 - شماره پیاپی 116، تابستان 1388 
7. شرح شکن زلف

صفحه 68-75

مسعود فریامنش


20. درگذشتگان

صفحه 171-176

ناصر الدین انصاری؛ عبدالحسین جواهرکلام