تازه های نگارش و نشر: اصفهان دار العلم شرق، مدارس دینی اصفهان، جرعه ای از دریا، یادداشتهای روزانه از محمد علی فروغی، سنگ بناهای معارف اسلامی، منتخبی از مقالات علوم انسانی