تازه های نگارش و نشر: درآمدی بر الزامات تحول در حوزه علمیه (روحانیت: تهدیدها و فرصتها)، شرح الکنون و بحر الرموز، پیرجمالی اردستانی، شروط ضمن عقد نکاح، شهادت نامه امام حسین (ع) بر پایه منابع معتبر، در پاسخ منتقد جرعه ای از دین