استدراکی بر «فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی» جلد 43

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

«فهرست نگاری» نسخه های خطی ظرافت و حساسیت ویژه ای دارد که به جز تخصص های گوناگون، نیازمند دقت و حوصله بسیار است. از سوی دیگر، نقد فهارس نسخه های خطی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نویسنده در مقاله حاضر، با هدف نقد جلد 43 فهرست کتابخانه مجلس، مروری گذرا بر این جلد که در برگیرنده فهرست 400 نسخه خطی به کوشش سید صادق حسینی اشکوری است، دارد.

کلیدواژه‌ها