«آیین اخلاق در قرآن» نخستین منبع جامع و تطبیقی فلسفه اخلاق قرآنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب آیین اخلاق در قرآن، نخستین منبع جامع و تطبیقی فلسفه اخلاق قرآنی است که نویسنده در مقاله حاضر به طور مبسوط کتاب مذکور را مورد شرح و بررسی قرار می­دهد. برای نیل به این هدف، نویسنده پس از پرداختن به عنوان کتاب به زبان عربی و فرانسه و مؤلف و مترجمین آن، مقاله خود را با بیان شرح حال و آثار مؤلف کتاب، محمد عبدالله دراز آغاز می­کند. در ادامه، به بیان نسخه­ها و چاپ­های این کتاب پرداخته و آثاری که درباره کتاب پیش­گفته نگاشته شده­اند را معرفی می­کند. بیان گسترۀ موضوعات کتاب، ساختار کلی کتاب، روش و ادبیات و نگارش ترجمه، از دیگر مباحثی است که در مقاله حاضر به چشم می خورد. نویسنده پس از بیان برخی از امتیازات ویژه و نیز نقاط ضعف کتاب، مقاله خود را با ارائۀ گزارش تفصیلی محتوای کتاب به صورت فصل به فصل، به پایان می­رساند.

کلیدواژه‌ها