نگاهی به کتاب «آموزش مقدماتی نحو»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

از آنجا که علم نحو در فهم کتاب، سنت و کتاب­های حوزوی نقش اساسی دارد، پس باید در فراهم­آوردن متنی برای آموزش آن و نیز به کار گرفتن شیوۀ مناسبی در تعلیم آن دقت فراوانی مبذول داشت. نویسنده در مقالۀ حاضر، کتاب آموزش مقدماتی نحو را در بوته نقد و بررسی قرار داده است. برای این هدف، پیش از نقد کتاب پیش­گفته، ابتدا بایسته­های متن آموزشی علم نحو را بیان می­کند. سپس با برشمردن امتیازات و نیز ضعف­ها و کاستی­های کتاب آموزش مقدماتی نحو، مقالۀ خویش را به پایان می­رساند.

کلیدواژه‌ها