کتاب و کتاب پژوهی: پابرگ 9

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در این نوشتار به نکات زیر اشاره کرده است:
توصیف و بررسی مختصر نسخه میکروفیلم کتاب سلوک السلطنه که در دانشگاه تهران وجود دارد، پرداخته است.
بحث دربارۀ مقبرة الشعرای کوی سرخاب در تبریز. نویسنده مطلب خویش را با بیان ابن کربلایی صاحب روضات الجنات و مرحوم سجادی راجع به این مقبره و محله / کوی سرخاب، آغاز کرده، سپس بحث را به سمت محل دقیق قبر خاقانی که موضوع نوشته اش است سوق می دهد.
معرفی مختصر نسخه جدیدی از منظومه عاشقانه سعد و همایون که شامل ده نامه عاشقانه است که در سده هشتم توسط شخصی به نام عبدالرحیم سروده شده است.
معرفی نسخه­ای از کتاب آداب اهل الله اثر قرامانی که کتابی درباره تصوف و به زبان عربی است و با استفاده از اقوال بزرگان اهل عرفان و با استشهاد به آیات و روایات و نیز نقل ابیات فارسی و عربی، در تطبیق سه مفهوم طریقت، شریعت و حقیقت، نوشته شده است.
برجسته‌تر­کردن نام کاتب نسخه­ای عربی در صرف و نحو که در کتابخانۀ آیت­الله مرعشی نجفی نگهداری می‌شود.
معرفی و تشریح ارزش وجودی کهن‌ترین نسخه کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم نگاشته ظهیرالدین غزنوی که اثری متداول در ادوار مختلف تاریخ تمدن ایرانی است.
معرفی و بررسی محتوای سفینه 720، موجود در خانقاه نعمت­اللهی که منبعی برای تدوین شعرای بی­دیوان متقدم است.
معرفی محمدبن علی حکیم ترمذی با بیان ترجیع بندی عرفانی از این شاعر سده هشتم.