تازه های نگارش و نشر: قصه های عامیانه ایرانی، انیس المجتهدین، بیان الفرقان فی توحید القرآن، دعا معجزه حیات، پژوهشی پیرامون نیایش از دیدگاه دین و دانش، ضیاء الشهاب فی شرح شهاب الاخبار