مهم ترین رکن کتاب (3)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

عنوان یکی از اجزای اصلی هر منبع اطلاعاتی از جمله کتاب می باشد که در صورت انتخاب مناسب و صحیح، می تواند آیینه تمام نمای محتوای آن باشد. نویسنده در مقاله حاضر با هدف جلب توجه ناشران و نویسندگان به اهمیت انتخاب صحیح «عنوان کتاب»، تعدادی کتاب را که درعنوان آن ها اشتباهاتی رخ داده است، برمی شمرد.

کلیدواژه‌ها