روش شناسی فلسفه ملاصدرا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب روش شناسی فلسفه ملاصدرا، گزارش مطالعه نظام مند در تحلیل روش شناسی و تعیین معرفتی فلسفه ملاصدرا می باشد که توسط آقای قراملکی نگاشته شده است. نویسنده در مقاله حاضر پس ازمعرفی اجمالی اثر فوق، کتاب را از حیث مزایا و نواقص، در بوته نقد و بررسی قرار می دهد. 

کلیدواژه‌ها